Reklamační řád

Reklamace
  • 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
  • 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese nebo telefonicky.
  • 3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných jištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
  • 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  • 5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  • 6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
  • 7. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
  • 8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či neodbornou úpravou produktů zákazníkem nebo třetí osobou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
  • V žádném případě neposílejte reklamované zboží na dobírku.